Juridisk information

VÄLKOMMEN TILL REEBOKS HEMSIDA! LÄS DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR NOGGRANT innan du öppnar, bläddrar igenom och/eller använder någon del av den här Webbplatsen, inklusive och utan begränsning, Reeboks WAP-portal (Portalen) (med den samlade referensen "Webbplatsen"). Dessa Villkor och bestämmelser gäller för alla besök på och all användning av Webbplatsen, liksom för Innehållet (enligt nedanstående definition), rekommendationer och tjänster som erbjuds dig på eller via den här Webbplatsen. Genom att öppna och använda Webbplatsen godtar du att följa dessa Villkor och bestämmelser i sin helhet (inklusive villkoren i vår Integritetspolicy) utöver alla övriga lagar och regleringar som gäller för Webbplatsen, Internet och World Wide Web. Använd inte Webbplatsen om du inte accepterar dessa Villkor och bestämmelser i sin helhet.

Den här Webbplatsen ägs och drivs av Reebok International, Ltd (”Reebok”) i samarbete med tredje parter. För att använda vissa delar av Webbplatsen kan du behöva registrera dig på tredje parts hemsida eller ladda ner tredje parts programvara, verktyg, kod eller annat innehåll. Din åtkomst till och användning av varje tredje parts programvara, funktionalitet och innehåll ska vara underställt dessa villkor och bestämmelser, förutsatt att den tredje parten och du kommit överens om att följa dessa villkor och bestämmelser.

Ändringar i Villkoren

Reebok förbehåller sig rätten att på eget initiativ ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor och bestämmelser när som helst. Kontrollera eventuella ändringar av dessa Villkor och bestämmelser regelbundet. Om du efter att ändringar har publicerats fortsätter att använda Webbplatsen innebär det att du godkänner ändringarna.

Integritet

Reebok respekterar integriteten hos besökarna på vår Webbplats. För information om integritetspolicyn som gäller Webbplatsen kan du besöka vår Integritetspolicy. Vår Integritetspolicy förklarar hur Reebok samlar in och hanterar personidentifierande information som lämnas av dig på eller genom vår Webbplats.

Giltighet

Användning av och registrering på Webbplatsen är ogiltigt där det är förbjudet. Åtkomst till och användning av Webbplatsen kan vara förbjuden i vissa länder. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen ska anses vara en hemsida för en allmän publik och är inte avsedd att användas av barn. Barn som öppnar Webbplatsen bör ha en förälders eller förmyndares tillstånd och få hjälp att använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen företräder och garanterar du att a) all information du anger är sanningsenlig och korrekt; b) du uppdaterar och upprätthåller informationens innehåll i exakt skick; och c) din användning av Webbplatsen inte strider mot någon gällande lag eller reglering i jurisdiktionen varifrån du använder Webbplatsen.

Om din dator inte stödjer relevant teknik, inklusive men inte begränsat till viss krypteringsteknik, kan du eventuellt inte använda vissa tjänster eller få åtkomst till viss information som tillhandahålls på eller är tillgängliga genom Webbplatsen, inklusive Portalen.

Att upprätta ett konto/en profil

För att köpa produkter eller tjänster från Webbplatsen eller för att få tillgång till eller använda vissa funktioner på Webbplatsen kan du behöva upprätta och använda en profil eller ett konto. När du registrerar dig för ett konto eller upprättar en profil kan du bli ombedd att skapa ett användar-ID och välja ett lösenord. Du är ansvarig för att hålla ditt användar-ID och lösenord hemligt och konfidentiellt, samt att begränsa åtkomsten till den informationen. Du godtar att du ensam är ansvarig för alla aktiviteter som sker vid användandet av ditt användar-ID och lösenord.

Ägarskap och tillåten användning av Webbplatsen

Allt innehåll som omfattas av, är tillgängligt genom, framhävs eller uppvisas på Webbplatsen (inklusive Portalen), inklusive men inte begränsat till, information, kommunikation, text, grafik, fotografier, bilder, ljud, rörliga bilder, videor, illustrationer, kod och övrigt material ("Innehåll") ägs av Reebok, eller dess överordnade eller dotterbolag, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer. Innehållet skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- samt övriga lagar och internationella avtalsföreskrifter och får inte användas förutom i enlighet med dessa Villkor och bestämmelser eller med föregående skriftligen uttryckligt medgivande från Reebok. All obehörig användning genom dig av något Innehåll kan göra dig ansvarsskyldig till civilrättsligt eller offentligrättsligt vitesföreläggande.

Förutom i de fall annat uttryckligen fastslagits i specifika villkor eller dokument inom Webbplatsen har du behörighet att granska, visa, skriva ut och ladda ner Innehåll och enskilda sidor från Webbplatsen enbart för personlig, informell samt icke-kommersiell användning (förutsatt att du behåller alla upphovsrätts- och övriga äganderättsupplysningar som omfattas av dessa sidor). Du får inte modifiera något av Innehållet som är publicerat på Webbplatsen och du får inte kopiera, distribuera, överföra, visa upp, uppföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivata verk från, flytta över eller sälja något Innehåll. För uppfyllandet av dessa Villkor och bestämmelser så är användandet av allt Innehåll på någon annan hemsida eller nätverksansluten datormiljö förbjudet. Förutom i detta fall med begränsad licens överför inte Reebok någon rättighet eller del av Webbplatsen, dess Innehåll eller information som är tillgänglig via Webbplatsen eller programvaruapplikationen genom att tillåta dig att besöka/få åtkomst till Webbplatsen. Du får inte ta bort några upphovsrätts-, varumärkes- eller övriga äganderättsbesked från Innehåll som återfinns på Webbplatsen.

I den händelse du laddar ned programvara (inklusive men inte begränsat till, skärmsläckare, ikoner, videor eller bakgrundsbilder) från Webbplatsen, så är programvaran inklusive alla filer, bilder som är införlivade i eller som genereras av programvaran, samt data som medföljer programvaran licensierad till dig av Reebok eller dess tredjeparts licensgivare. Reebok överlåter inte någon rättighet till programvaran till dig. Du får äga mediet där programvaran spelas in, men Reebok eller dess tredjeparts licensgivare behåller fullständig och komplett rättighet till programvaran och alla rättigheter till intellektuell egendom däri. Du får inte om-/nydistribuera, sälja, dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller på annat vis reducera programvaran till för människor läsbar form.

Varumärken

Alla varumärken, tjänstemärken, varunamn, logotyper, trade dress, ikoner och domännamn (under den samlade benämningen "Märken") som återfinns på den här Webbplatsen är Reeboks egendom, dess överordnades eller dotterbolags, deras respektive licensgivares eller övriga tredje parters. Du får inte använda, kopiera, reproducera, nypublicera, distribuera eller modifiera de Märken som tillhör Reebok eller dess överordnade eller dotterbolag på något vis, utan att erhålla Reeboks föregående, skriftliga och uttryckliga medgivande. Användning av något/några av Märkena på någon annan hemsida eller nätverksansluten datormiljö, till exempel lagring eller reproduktion av Webbplatsen (eller någon del därav) på någon extern Internetsida är förbjuden utan föregående skriftliga och uttryckliga medgivande från Reebok. Vissa övriga varumärken, tjänstemärken och logotyper som tillhandahålls på Webbplatsen är varumärken eller tjänstemärken tillhörande en tredje part och får inte användas, kopieras eller reproduceras utan ägarens tillstånd.

Inskickat material

Reebok upprätthåller en policy där vi inte granskar eller godkänner ej beställt inskickat material till idéer, uppfinningar, utformningar samt övrigt material. Förutom personligt identifierbar information, vilken är underställd vår Integritetspolicy, så är och kommer allt material, all information, alla förslag, idéer, koncept, kunnande, tekniker, frågor, kommentarer och annan kommunikation eller annat innehåll som du överför till eller publicerar på Webbplatsen i någon form och på något vis (i) att betraktas som icke-konfidentiellt, icke-personligt samt ej ägt av dig eller någon annan samt (ii) det kan spridas ut eller användas av Reebok eller dess dotterbolag i kommersiella eller icke-kommersiella syften i alla medier, nu kända eller härefter skapade, som Reebok beslutar om efter eget omdöme, inklusive men inte begränsat till, i utvecklingen, tillverkningen eller marknadsföringen av produkter för kommersiellt bruk, utan (a) kompensation till dig eller någon annan eller (b) erkännande av dig eller någon annan som källan till det inskickade materialet. Överför därför inte till eller publicera något material, någon information, några förslag, idéer, koncept, kunnande, tekniker, frågor, kommentarer eller annan kommunikation eller annat innehåll på Webbplatsen som du vill bevara konfidentiellt eller för vilket du skulle vilja eller förväntar dig att få erkännande eller kompensation för.

Användargenererat innehåll

Innehåll, information, fotografier, förslag, frågor, kommentarer, kommunikation, åsikter och övrigt material som publiceras eller postas av användare som har åtkomst till Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till, på forumsidor, anslagstavlor, i chattrum eller andra forum) (med samlad benämning ”Användargenererat innehåll”) är endast åsikter tillhörande den person som postat det Användargenererade innehållet samt dennes hela ansvar. Reebok stöder inte och har ingen kontroll över Användargenererat innehåll som publicerats av Webbplatsens besökare. Reebok granskar inte Användargenererat innehåll före dess publicering på Webbplatsen och detta innehåll återger inte nödvändigtvis Reeboks åsikter eller policy. Reebok har rätt men är inte skyldiga att granska och övervaka Användargenererat innehåll för att avgöra om detta överensstämmer med dessa Villkor och bestämmelser eller andra gällande regler som fastställts av Reebok för den här Webbplatsen eller för att avgöra dess överensstämmighet med övriga lagar eller regleringar. Reebok fungerar endast som passiv kanal för distributionen av Användargenererat innehåll och är inte ansvarigt eller skyldigt för något av det Användargenererade innehållet, kommunikation eller annat material som genererats av dig eller av andra användare.

Reebok förbehåller sig rätten, men är inte skyldiga, att neka, vägra posta, redigera, ändra eller ta bort något publicerat Användargenererat innehåll (inklusive meddelanden och kommentarer som postats på Webbplatsen). Du godkänner att meddela Reebok skriftligt om allt tveksamt innehåll som visas på Webbplatsen. Reebok kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undersöka anklagelser om Användargenererat innehåll som bryter mot dessa Villkor och bestämmelser. Reebok förbehåller sig rätten, men är inte skyldiga, att avvisa eller avsluta användarkonton eller användar-ID:n samt att vidta tekniska och juridiska åtgärder för att förhindra åtkomst till Webbplatsen om vi tror att dessa användare skapar problem, möjliga juridiska ansvarsskyldigheter eller inte följer bestämmelserna eller andan i dessa Villkor och bestämmelser eller vår policy. Reebok förbehåller sig rätten att avsluta obekräftade användarkonton. Reeboks beslut att neka, vägra att posta, redigera eller ta bort Användargenererat innehåll eller att avsluta användarkonton eller användar-ID:n är slutgiltigt. All användning genom dig av allt Användargenererat innehåll sker på din egen risk. DU GODTAR OCH ACCEPTERAR ATT REEBOK INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGOT INNEHÅLL, INKLUSIVE ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, SOM SYFTAR TILL ATT GE RÅD, INKLUSIVE MEDICINSKA RÅD, AVSEENDE KOSTHÅLLNING/DIET, TRÄNING, FITNESS ELLER ÖVNINGAR ELLER ANVÄNDANDET AV NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST.

Genom att visa upp, publicera eller posta Användargenererat innehåll, direkt eller indirekt, på eller via Webbplatsen, så medger du härmed att Reebok, dess överordnade eller dotterbolag samt de som agerar på uppdrag av Reebok, får en varaktig, oåterkallelig, royaltyfri och global licens och rätt att använda, modifiera, reproducera, publikt uppföra, distribuera samt skapa derivata verk från det materialet för alla kommersiella och icke-kommersiella syften i alla media, nu kända eller härefter skapade, som Reebok beslutar om efter eget omdöme, utan att du behöver få något erkännande eller kompensation därför.

Genom att sända in Användargenererat innehåll samtycker du till att Reebok postar detta Användargenererade innehåll på Webbplatsen och godkänner vidare att följa alla etikettregler som fastställts för Webbplatsen (införlivat häri genom denna referens). Du vidkänner att Användargenererat innehåll, såsom en del av Webbplatsen, kan ses av andra och kan därför inte förvänta dig integritet eller sekretess avseende detta innehåll. Du vidkänner dessutom att ditt namn och det innehåll som görs tillgängligt via Webbplatsen kan nås, ses, skrivas ut samt laddas ned av andra. Du accepterar att Reebok inte behöver sända dig något material som inkluderar av dig insänt Användargenererat innehåll för granskning eller godkännande innan Reebok använder detta på Webbplatsen eller i övrigt, och du frånsäger dig härmed all rätt att granska eller godkänna detta material. Reebok förbehåller sig rätten att modifiera allt innehåll, i sin helhet eller i delar, av vilken orsak som helst, och du frånsäger dig varje och alla "moraliska rättigheter" inom och till allt Användargenererat innehåll som skickats in av dig.

Genom att skicka in Användargenererat innehåll företräder du och garanterar att innehållet är ditt eget originalverk och inte har publicerats eller distribuerats av någon annan person eller institution, i någon form, och inte kränker eller bryter mot upphovsrätten, varumärke, affärshemlighet eller annan personlig eller privat rättighet tillhörande annan person eller institution. Om innehållet inkluderar bilder och fotografier på personer utöver dig själv, så företräder du och garanterar att du har erhållit tillstånd från varje person på den bilden eller det fotografiet att sända in innehållet att användas av Reebok på den här Webbplatsen så som framställts i dessa villkor och bestämmelser. Du förstår att du och alla andra personer som inkluderas i något av ditt innehåll kan få begäran av Reebok att underteckna dokument där du godtar din överenskommelse att följa dessa Villkor och bestämmelser.

Förbjuden aktivitet

Du är förbjuden att använda Webbplatsen för att publicera eller överföra något material som är eller kan vara kränkande, hotfullt, falskt, vilseledande, hetsande, ärekränkande, nedsättande, integritetskränkande, obscent, vulgärt, sekulariserat, pornografiskt, trakasserande, angripande, diskriminerande, olagligt eller något material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra handling som anses vara kriminell, kränka någon parts rättigheter eller som på annat vis kan ge upphov till civil ansvarsskyldighet eller som bryter mot någon lag. Du förbjuds dessutom från att använda Webbplatsen för att avbilda annan person, användare eller personal på Reebok, anställd eller representant, antyda att några uttalanden du gör har Reeboks stöd, eller publicera eller överföra något material som kan skada eller nedvärdera Reebok eller något av dess dotterbolag på något vis. Du är dessutom förbjuden att använda Webbplatsen för att annonsera eller genomföra någon kommersiell påkallan.

Du får inte, medan du befinner dig på eller använder Webbplatsen: begära, eller på annat vis försöka samla in, erhålla eller lagra, personlig information, lösenord, kontoupplysningar eller någon annan typ av information som relaterar till andra användare; skaffa åtkomst till eller använda annan persons konto; dölja ursprunget till någon kommunikation; ändra, modifiera, omgestalta eller "spegla" (eng. mirror) något Innehåll; skapa en djuplänk till vår Webbplats genom att förbigå vår Webbplats hemsida; använda några data mining-robotar eller liknande datainsamling och extraheringsverktyg i anslutning till Webbplatsen; förhindra, störa eller på annat vis hindra någon från att använda eller få åtkomst till Webbplatsen eller störa annan användares upplevelse av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, att agera på sådant vis att det stör annan användares realtidsutbyte; ingriper i eller stör Webbplatsen eller servrar eller nätverksanslutningar till Webbplatsen, ej åtlyder något av kraven, processerna, policyerna eller bestämmelserna hos nätverk som är anslutna till Webbplatsen; modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera någon del av Webbplatsen; eller försöka erhålla obehörig åtkomst till Webbplatsen (eller någon del därav).

Tillgänglighet hos produkter, tjänster, funktioner och innehåll

Alla funktioner, Innehåll och produkter och tjänster som är tillgängliga på eller via vår Webbplats, inklusive men inte begränsat till, priser på produkter och tjänster, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Dessutom kan alla funktioner, Innehåll, produkter eller tjänster avslutas när som helst enligt vårt eget omdöme. Inkluderandet av någon egenskap, Innehåll, produkter eller tjänster på den här Webbplatsen vid en viss tidpunkt betyder eller garanterar inte att dessa produkter eller tjänster är tillgängliga efter denna tidpunkt. REEBOK FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT STÄNGA NED ELLER DRA TILLBAKA WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON DEL AV DEN, NÄR SOM HELST, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, UTAN ATT ÅDRA SIG NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET.

Informationens pålitlighet

Reebok vidtar rimliga åtgärder för att se till att Innehållet på den här Webbplatsen som tillhandahålls av Reebok är komplett, sanningsenligt och aktuellt. Trots Reeboks ansträngningar kan emellertid informationen på den här Webbplatsen tillfälligtvis vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vikter, mått, produktbeskrivningar, rekommendationer, kommentarer rörande produkter och liknande beskrivningar tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och kan vara uppskattningar. Reebok vidtar rimliga åtgärder för att korrekt visa upp attributen till våra produkter och tjänster som finns till försäljning, inklusive tillämpliga färger; emellertid beror den faktiska färg du ser på ditt datorsystem och vi kan inte garantera att din dator visar sådana färger korrekt. Produkter som är inkluderade på Webbplatsen kan vara otillgängliga, kan ha andra attribut än de som räknas upp eller kan ha ett annat pris än vad Webbplatsen anger. Dessutom kan vi ändra information om priser och tillgänglighet utan föregående meddelande. Även om det är Reeboks praxis att bekräfta beställningar per e-post, så utgör emottagandet av en e-postbeställning inte godkännande av en beställning eller bekräftelse av ett erbjudande att sälja en produkt eller tjänst. Reebok förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, begränsa orderkvantiteten för alla produkter eller tjänster och/eller att förvägra service gentemot en kund. Reebok får också begära bekräftelse av information innan en beställning godkänns och/eller fraktas.

Köp

När vi gör det möjligt att beställa produkter via Webbplatsen måste du också läsa villkoren och bestämmelserna som gäller dessa köp. Du finner dessa villkor och bestämmelser på sidan där du lämnar din beställning. Det är ditt ansvar att försäkra dig om och följa alla tillämpliga regionala, statliga samt internationella lagar (inklusive krav på minimiålder) avseende ägande, användning och försäljning av någon tjänst eller produkt som köpts från den här Webbplatsen.

Tillämpbarhet hos ytterligare villkor och bestämmelser

Ytterligare eller andra villkor och bestämmelser ("Övriga villkor") kan vara tillämpliga i anslutning till vissa funktioner (t.ex. forumsidor, egna berättelser, lotterier eller tävlingsbidrag). Om de är tillämpliga gäller dessa Övriga villkor (i) där du har tillstånd att sända in Innehåll, få åtkomst till eller använda funktioner, eller köpa produkter och tjänster, eller (ii) i en länk som är närliggande till där du har tillstånd att sända in Innehåll, få åtkomst till funktioner eller köpa produkter och tjänster. Dessa Övriga villkor är införlivade i och gjorda till en del av dessa Villkor och bestämmelser genom referens. I händelse av att Övriga villkor ställs i konflikt med dessa Villkor och bestämmelser ska de Övriga villkoren gälla avseende det ämnesområde som sådana Övriga villkor tillämpas på.

Ansvarsfriskrivning rörande garantier

WEBBPLATSEN OCH ALLT INNEHÅLL KAN ÄNDRAS OCH TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARE SIG UTTRYCKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG, OCH REEBOK, DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER, AVSÄGER SIG ALLA SÅDANA GARANTIER, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER. INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR ENDAST FÖR ALLMÄNNA INFORMATIONSSYFTEN OCH UTGÖR INTE NÅGON RÅDGIVNING.

REEBOK REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET, INFORMATIONEN OCH/ELLER FUNKTIONERNA SOM OMFATTAS AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, KOMPLETT ELLER AKTUELLT; ATT WEBBPLATSEN FÖRBLIR OSTÖRD ELLER FELFRI; ATT ALLA DEFEKTER PÅ WEBBPLATSEN RÄTTAS TILL ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVRAR SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. REEBOK LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER FÖRETRÄDANDEN AVSEENDE ANVÄNDANDET AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER KORREKTHET, NOGGRANNHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ANVÄNDBARHET, LÄGLIGHET, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT VIS, OCH I VARJE FALL AVSKRIVER SIG REEBOK DESSA GARANTIER I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG.

ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM KÖPS PÅ ELLER VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR UNDERSTÄLLDA VARJE TILLÄMPLIG GARANTI HOS SINA RESPEKTIVE TILLVERKARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER, OM SÅDANA FINNS, ENLIGT FRAMSTÄLLNING PÅ WEBBPLATSEN. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG AVSKRIVER SIG REEBOK HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE ALLA INDIREKTA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR UPPRÄKNADE ELLER KÖPTA PÅ ELLER GENOM DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Begränsning av ansvarsskyldighet

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. VARKEN REEBOK, DESS DOTTERBOLAG ELLER FILIALER, ELLER DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, CHEFER ELLER REPRESENTANTER, ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I SKAPANDET, PRODUCERANDET ELLER LEVERERANDET AV WEBBPLATSEN ÄR ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, BESTRAFFANDE, PÅFÖLJANDE ELLER ÖVRIG SKADA SOM UPPSTÅR GENOM ELLER PÅ NÅGOT VIS HAR ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM ORSAKATS AV VIRUS ELLER NÅGON ANNAN INKORREKTHET ELLER OFULLKOMLIGHET AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ELLER PRODUKTERNAS PRESTANDA (VARE SIG DETTA GRUNDAR SIG PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING ELLER STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET) ÄVEN OM REEBOK HAR FÅTT KÄNNEDOM OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. VÄNLIGEN OBSERVERA ATT VISS JURISDIKTION INTE TILLÅTER EXKLUDERANDET AV VISSA SKADOR, SÅ EN DEL AV OVANSTÅENDE EXKLUDERINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT INTE DIG. DIN ENDA MÖJLIGHET TILL GOTTGÖRELSE FRÅN REEBOK ÖVER NÅGOT MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Reebok är inte ansvarsskyldigt om din användning av Innehållet från någon del av Webbplatsen (inklusive Portalen) resulterar i behovet att serva, reparera eller korrigera utrustning eller data och du övertar alla kostnader som hör till föregående.

Skadeersättning

Du accepterar att ersätta skador, försvara och hålla för oskyldiga vad gäller både Reebok, dess överordnade och dotterbolag, och deras respektive anställda, direktörer, chefer och representanter från och emot varje yrkande, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader och tillhörande kostnader, som uppstår från eller är relaterade till all form av användning genom dig av Webbplatsen eller Innehållet, din åtgärd eller användning av något Användargenererat innehåll, varje brott av dig mot dessa Villkor och bestämmelser eller varje yrkande att du har brutit mot en användares rätt till integritet genom att publicera, samla in eller använda Innehåll om andra användare av Webbplatsen.

Länkar till tredje parter

För din bekvämlighet och för att förbättra användningen av Webbplatsen så kan länkar till hemsidor som ägs och kontrolleras av tredje part tillhandahållas vid vissa tidpunkter. Dessa länkar tar dig utanför Reeboks service och bort från Webbplatsen och är bortom Reeboks kontroll. Detta inkluderar länkar till partners som kan använda Reeboks logotyper som en del av ett sammärkningsavtal. Webbplatserna till vilka du kan länka har sina egna separata integritetspolicyer och även om Reebok söker skydda integriteten hos sin Webbplats, så är inte Reebok ansvarigt och kan inte hållas ansvarsskyldigt för innehållet och aktiviteterna på dessa hemsidor. Därför besöker/skaffar du dig åtkomst till dessa hemsidor/webbplatser helt på egen risk. Observera att dessa andra hemsidor kan sända sina egna cookies till användare, samla in data eller påkalla personlig information, och du ombeds därför kontrollera dessa hemsidors användarvillkor och/eller integritetspolicy innan du använder dem. Du bör kontrollera alla bilagor och filer innan du laddar ner dem. Ditt samröre med och intressen i kampanjer, tjänster och återförsäljare som kan hittas via Webbplatsen (inklusive Portalen) är enbart mellan dig och de personer du har kontakt med såvida inte annat uttryckligen fastslås av Reebok.

Hur du kommer i kontakt med oss

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål på Webbplatsen eller någon av våra tjänster, kontakta vänligen Reeboks kundtjänst genom att ringa de telefonnummer som finns på vår kontakt-sida.

Exportkontroll

Programvara och övrigt material från Webbplatsen kan vara underställda gällande exportkontroll-lagar som förbjuder export av vissa tekniska data och viss programvara till specifika territorier. Ingen programvara från Webbplatsen får laddas ner eller exporteras (a) till ett annat land till vilket USA har beslagtaget gods; eller (b) till någon på USA:s finansdepartements lista över Specifically Designated Nationals (särskilt angivna medborgare) eller USA:s handelsdepartements Table of Deny Orders (förteckning över nekade beställningar). Reebok bemyndigar inte användning, nedladdning eller export av någon programvara eller tekniska data från Webbplatsen till någon jurisdiktion som är förbjuden enligt gällande exportlagar och regleringar.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I största möjliga utsträckning som tillåts av lagen ska dessa Villkor och bestämmelser styras av lagarna i Massachusetts samvälde (exklusive dess konflikter med huvudlagar) och du accepterar att underställa dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Massachusetts samvälde. Du accepterar att alla yrkanden eller orsaker till rättsfråga som uppstår ur eller är relaterad till din användning av Webbplatsen måste inlämnas inom ett år efter sådant yrkande eller orsak till rättsfråga uppstod. Om någon del av dessa Villkor och bestämmelser blir ogiltig, förblir återstående föreskrifter giltiga och verksamma. Den ogiltiga delen ersätts av föreskrifter som är giltiga och verksamma. Om någon föreskrift i dessa Villkor och bestämmelser befinns vara ogenomförbar, ska de övriga föreskrifterna fortfarande vara giltiga och verksamma. En skriftlig version av dessa Villkor och bestämmelser ska vara tillåtlig i rättsliga och administrativa förfaranden baserat på eller i relation till dessa Villkor och bestämmelser i samma utsträckning och underställt samma villkor som övriga affärsdokument och register som ursprungligen genererats och bevarats i skriftlig form.

Senast reviderad mars 2008